981333033 contac@ustg.es

Guía Laboral

Elaboración e trámites. Datos útiles

Elaboración e trámites do calendario laboral

Elaboración e trámites do calendario laboral

Anualmente a empresa, tras consulta e previo informe dos representantes dos traballadores, elaborará un calendario laboral que comprenderá o horario de traballo e a distribución anual dos días de traballo, festivos, descansos semanais ou entre xornadas, e outros días inhábiles, tendo en conta a xornada máxima legal ou, no seu caso, a pactada.

O calendario estará de acordo coa regulación que anualmente efectúa o Ministerio de Emprego e Seguridade Social dos días inhábiles a efectos laborais, retribuídos e non recuperabeis e os establecidos por cada Comunidade Autónoma e polos Concellos correspondentes, sendo catorce días a totalidade destes.

O calendario deberá exporse en sitio visible en cada centro de traballo.

Características das festas laborais

As características das festas recollidas no calendario laboral son as seguintes:

 

  • Fíxanse anualmente.
  • Teñen carácter retributivo e non recuperable.
  • Non poderán exceder de catorce ao ano, das cales dúas serán locais. En calquera caso respectaranse como festas de ámbito Estatal as de: 25 de decembro, 1 de xaneiro (Ano Novo), 1 de Maio como festa do Traballo e 12 de Outubro.
  • Respectando as expresadas no parágrafo anterior, o Goberno poderá trasladar aos luns todas as festas de ámbito Estatal que teñan lugar entre semana, sendo, en todo caso, obxecto de traslado ao luns inmediatamente posterior o descanso laboral correspondente ás festas que coincidan en domingo.
  • As Comunidades Autónomas, dentro do límite anual de catorce días festivos, poderán sinalar aquelas festas que por tradición lles sexan propias, substituíndo para iso as de ámbito Estatal que se determinen regulamentariamente e, en todo caso, as que se trasladen a luns. Así mesmo, poderán facer uso da facultade de traslado a luns as previstas no parágrafo anterior.
  • Se algunha Comunidade Autónoma non puidese establecer unha das súas festas tradicionais por non coincidir con domingo un suficiente número de festas Estatais, poderá, no ano que así ocorra, engadir unha festa máis, con carácter de recuperable, ao máximo de catorce.
  • Cabe lembrar que, segundo o Artigo 34.6 do Estatuto dos Traballadores, “Anualmente elaborarase pola empresa o calendario laboral, debendo exporse un exemplar do mesmo nun lugar visible de cada centro de traballo”. É dicir, que é obrigatorio ter devandito calendario e telo, ademais, á vista, para que todo empregado poida consultalo.
  • O feito de carecer do calendario debidamente actualizado ou de que os traballadores non poidan ter acceso a el, pode ser obxecto de sanción por parte da Inspección de Traballo.

Datos útiles