981333033 contac@ustg.es

Federación de Organizacións Sindicais US

Federación UNIÓN SINDICAL

 

O día 4 de Xullo de 2003, publicouse no BOE o rexistro da Acta de Constitución e dos Estatutos da Federación de Organizacións Sindicais Unión Sindical (US).

Unha nova Organización que ven a encher un baleiro no Panorama Sindical actual. Dúas son as principais características desta nova Organización da que a USTG somos fundadores e estamos impulsando codo a codo cun fato de Organizacións:

Dunha banda, os principios da Independencia e da Autonomía, que nos diferencian doutros proxectos sindicais e configuran un xeito propio de facer sindicalismo.

E doutra, a articulación federal da súa organización interna que a fai ser unha Organización de Organizacións soberanas, xunguidas libremente a prol duns principios e duns obxectivos.

O que fai transcendental este instrumento é que por primeira vez se vai ás fontes á hora de estruturar unha Organización Sindical Superior, pois en lugar de partir da idea de construír unha soa organización que se impón de arriba abaixo, pártese do respecto á auto-organización dos traballadores, súa independencia e súa autonomía.

Preténdese pois, que as organizacións que se teñan constituído ou se poidan constituír polos traballadores libremente, nos xungamos para facer algo verdadeiramente grande, máis de xeito que o todo non sepulte á parte.

Que ninguén teña que se disolver para poder participar no Proxecto. Que todas as organizacións que se federen poidan manter súa identidade, súa denominación, súa independencia para establecer a política estratéxica e reivindicativa do seu ámbito e súa autonomía para se organizar como mellor conveña ós seus intereses.

Un Proxecto aberto, de xeito que se unha organización non se atopa cómoda no seo da Federación, igual que entrou poida saír sen que supoña trauma ningún, nin un prexuízo para os seus intereses, nin a confrontación cós de todos, antes ben, un exercicio de liberdade.

Unión Sindical (US): Plaza de Sta. Bárbara,5-entresuelo C 28.080 – MADRID

 

Velaí resumidas as señas de identidade desta nova Organización:

Nace de la reflexión…

LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES SINDICALES US (Unión Sindical) Nace de la reflexión… La Federación de Organizaciones Sindicales nace de la reflexión de un grupo de sindicalistas al que nos une el compartir trabajo y esfuerzo por hacer realidad un Proyecto Sindical Independiente y Plural.

Con la experiencia…

Con la experiencia… Que militamos en organizaciones sindicales independientes y con la experiencia de haber sido protagonistas de la historia reciente del Sindicalismo Español desde los tiempos difíciles de la dictadura a la actual configuración del Estado Democrático de las Autonomías.

Una respuesta consciente…

Una respuesta consciente… Pretendemos pues, dar una respuesta consciente y concienciadora, frente a la desesperanza; al desánimo; la falta de participación; la burocratización; el anquilosamiento de los aparatos; el desprestigio de los sindicatos; frente a la falta, en definitiva, de un horizonte claro, de una perspectiva estratégica que dé sentido al qué hacer diario de nuestras Organizaciones.

Como instrumento…

Como instrumento… Concebimos nuestras Organizaciones como instrumentos para transformar la realidad, para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los afiliados y de los trabajadores y trabajadoras sin que la coyuntura política condicione su actuación. Respondiendo estrictamente a sus problemas profesionales y disponiendo los Servicios que sean precisos.

No asumimos…

No asumimos… No asumimos, en consecuencia, la cultura imperante en el Sindicalismo mayoritario actual, que hace de los sindicatos instrumentos de poder al servicio de quienes controlan el aparato de dirección, de quienes viven de él y por lo tanto dependen de él y precisan mantenerse y perpetuarse en él a costa de lo que sea. Unos Sindicatos que se han convertido en grandes superestructuras de burócratas sin conexión con la realidad que viven los trabajadores, fuertemente dependientes de opciones políticas, condicionadas a las subvenciones económicas y por lo tanto fuertemente centralistas y dirigistas.

Una concepción…

Una concepción… Defendemos una concepción organizativa del Sindicato por la que las organizaciones que han constituido o puedan constituir los trabajadores libremente, se puedan unir para hacer algo verdaderamente grande, de manera que el todo no sepulte a la parte. Una unión que respete la pluralidad natural del mundo del trabajo y la descentralización inherente al Estado de las Autonomías, de ahí la adopción de una organización Federal que respete la peculiaridad de las organizaciones que se federen.

 

Mantener su identidad…

Mantener su identidad… Todas las organizaciones que se federen podrán mantener su identidad y su denominación. Conservar su independencia para establecer la estrategia política y reivindicativa de su ámbito y su autonomía para organizarse como mejor convenga a sus intereses.

 

Un Proyecto abierto…

Un Proyecto abierto… Somos pues un Proyecto abierto, de manera que si una organización no se encuentra cómoda en el interno de la Federación, igual que entró pueda salir sin que suponga trauma alguno, ni un perjuicio para sus intereses, ni la confrontación con los de todos, sino, simplemente un ejercicio de libertad..